Politika spoločnosti

Politika kvality spoločnosti ERES, a.s. Trenčín

 1. Manažment ERES, a.s. (ďalej len spoločnosť) sa zaväzuje plniť požiadavky ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2005 a ISO 50001:2011, spracovať, zaviesť a udržiavať účinný IMS celej spoločnosti, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami a sústavne zlepšovaný.
 2. Deklarujeme svojim konaním, že manažment, zodpovedný za realizáciu, je odborný, ochotný sa trvalo vzdelávať a prijímať opatrenia pre zabezpečenie bezpečnej výroby na prevádzkach a zabezpečuje hospodárenie s energiou. Takisto deklarujeme záväzok, že budeme podporovať nákup energeticky účinných výrobkov a služieb, ktoré zabezpečia zlepšovanie hospodárenia s energiou.
 3. Spoločnosť zabezpečuje trvalú úroveň kvality svojich služieb s cieľom uspokojovania potrieb zákazníkov, zabezpečuje služby podľa požiadaviek platných technických a legislatívnych noriem. Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať pri práci záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy v oblasti environmentu, energetiky a bezpečnosti i ochrany zdravia.
 4. Deklarujeme, že spokojnosť zákazníka je našou prioritou. Kvalita je prvá a základná úloha, za splnenie ktorej zodpovedajú zamestnanci spoločnosti na všetkých riadiacich a výkonných miestach. Vykonávame kvalitné služby voblasti zabezpečenia všetkých požadovaných činností správy domov, ktoré realizujeme cestou mandátnych zmlúv so SVB a NP a výkonom správcu vlastníkov bytov.
 5. Spoločnosť uplatňuje princíp prevencie nad princípom odhaľovania nezhôd. Kladie dôraz na prevenciu znečisťovania zložiek ŽP, prevenciu zdravia a zranení, predvídanie nehôd a havarijných stavov, oproti odstraňovaniu zistených nedostatkov. Spoločnosť sa zaväzuje sledovať a minimalizovať vznik environmentálnych a bezpečnostných rizík, nehôd a nežiaducich udalostí na pracoviskách, analyzovať a minimalizovať úrazovosť na pracoviskách a sledovať spotrebu všetkých energií, čím bude zabezpečené jej energetické zlepšovanie.
 6. Spoločnosť rozvíja profesionálny rast svojich zamestnancov ich sústavným vzdelávaním azvyšovaním povedomia. Zároveň očakáva od svojich zamestnancov plnohodnotnú kvalitnú a profesionálnu prácu. Spoločnosť k naplneniu Politiky IMS udržuje dobré partnerské vzťahy so svojimi dodávateľmi.
 7. Spoločnosť dosahuje tento cieľ stabilnou prevádzkou spoločnosti v súlade s platnými zákonmi SR. Orientuje úsilie zamestnancov spoločnosti na dodržiavanie a zvyšovanie úrovne kvality svojich služieb.
 8. Spoločnosť rozvíja kultúru vzťahov, udržuje svoje humanitárne / sponzorské aktivity, aby naplnila spokojnosť tých strán, ktoré sú na pomoc našej spoločnosti odkázané, alebo závislé.
 9. Stanovená Politika IMS je záväzná pre všetkých interných zamestnancov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti sú povinní túto politiku uplatňovať v praxi a prijímať účinné opatrenia pri spracovávaní a zavádzaní IMS. Kontrolou dodržiavania zásad uvedených v tejto Politike IMS je poverený Zmocnenec vedenia pre integrovaný systém (ZVIS) v spoločnosti.
 10. Najvyššou prioritou v spoločnosti je dosiahnutie optimálnej spokojnosti zákazníka.
 11. Politika IMS nadobúda platnosť dňom jej podpísania. Spoločnosť sa rozhodla informovať verejnosť o tejto Politike IMS.

Ing. Vladimír Zubričaňák
Predseda predstavenstva a.s.