Správa a prevádzka tepelno-technických zariadení

Naša spoločnosť sa špecializuje na prevádzku tepelných zdrojov a technológií súvisiacich s výrobou a rozvodom tepla:

  • pri všetkých činnostiach postupujeme bezpečne, hospodárne a s odbornou starostlivosťou, v súlade s požiadavkami vlastníka
  • zabezpečujeme nepretržitú 24-hodinovú prevádzku technológií tak, aby teplo a teplá úžitková voda boli dodávané riadne a včas, v požadovanom množstve a kvalite dbáme o to, aby prevádzka nám zverených technológií bola vykonávaná v súlade s platnými právnymi a technickými normami
  • naši pracovníci sú v každom okamihu pripravení zasiahnuť v prípade nepredvídaného výpadku tepelného zdroja
  • prevádzkujem tepelnotechnické zariadenia rôznych druhov, od regulačných staníc, cez odovzdávacie stanice tepla a vzduchotechnické zariadenia, až po kotolne rôznych druhov a výkonov
  • v súvislosti s prevádzkou tepelnotechnických zariadení zabezpečujeme kompletnú starostlivosť o tieto zariadenia, to znamená vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, komplexnej údržby, opráv, servisu, rekonštrukcií a výstavby nových zariadení
  • všetky činnosti zabezpečujeme odborne spôsobilými pracovníkmi s platnými dokladmi o odbornej spôsobilosti
  • radi Vám poradíme pri výbere spôsobu vykurovania, regulácie, druhu energie, výbere dodávateľa energie, voľbe tarify a ostatných problémoch v súvislosti s výrobou a rozvodom tepla

zabezpečujeme
nepretržitú 24-hodinovú
prevádzku technológií