Správa budov

Ponuka služieb správa budov, domov, svb, bytov, polyfunkčných domov

Ekonomická sféra:

 • správa bytov a nebytových priestorov, budov, polyfunkčných budov, garáží
 • spracovanie rozúčtovania nákladov na budovy, byty, garáže
 • rozdelenie a rozúčtovanie nákladov na vlastníkov, nájomníkov
 • evidencia platieb, zálohových platieb
 • vyúčtovanie zálohových platieb na ÚK, TÚV, SÚV, elektriku, výťahy, bežnú údržbu, odborné prehliadky, nájomné, správu, FO.
 • spracovanie vyúčtovania na meračoch tepla ÚK
 • spracovanie analytického vedenia účtovníctva pre jednotlivé budovy, domy, byty
 • spracovanie daňového priznania pre Vaše SVB, obytný dom
 • vedenie a kontrola platieb jednotlivých bytov, nájomníkov
 • vedenie samostatného analytického účtu
 • sledovanie faktúr a ich kontrola
 • sledovanie všetkých platieb
 • upomínanie neplatičov a vymáhanie pohľadávok
 • komunikácia s nájomníkmi, s vlastníkmi + ich informovanosť
 • príprava podkladov k rozpočtu mesta – bežné výdavky na energie, opravy

Vášmu domu, budove bude pridelená zodpovedná osoba, ktorá bude pre Vás aj kontaktnou osobou. V odmene za výkon správy sú zahrnuté všetky administratívne úkony. Vypracovanie ročného vyúčtovania je zahrnuté v cene za výkon správy, okrem vyúčtovania meračov tepla ( ich podrobný rozpis nájdete v prílohe tejto ponuky ). Každý mesiac Vám pripravíme analytický rozpis príjmov, výdavkov teda nákladov na jednotlivé budovy a domy, plus prehľad neplatičov a nárastu spotrieb energií …

Energetická sféra :

 • kontrola a vedenie spotrieb energií v jednotlivých budovách a domoch
 • odpočty vodomerov, elektromerov a plynomerov
 • odpočty meračov tepla
 • spracovanie a kontrola ceny tepla
 • sledovanie faktúr za energie a ich kontrola
 • energetické poradenstvo
 • komunikácia s dodávateľmi energií + príprava dodávateľských zmlúv
 • kontrola dodávateľských zmlúv na energie
 • energetické poradenstvo a energetická koncepcia Vášho domu, budovy
 • spracovanie hospodárskych rozborov po jednotlivých budovách a domoch

Vášmu domu, budove bude pridelený zodpovedný energetik, ktorý bude pripravovať podklady, kontrolovať dodávateľské zmluvy, bude viesť agendu v oblasti odpočtov energií, bude komunikovať s energetickými dodávateľmi, okrem toho bude pripravovať podklady – návrhy k šetreniam energií, tak aj finančných prostriedkov na nich vynaložených. Energetik bude pripomienkovať zmluvy o dodávke tepla ÚK a TÚV, tak aj objednávať pre jednotlivé domy a budovy teplo a teplú úžitkovú vodu. Energetik Vám zabezpečí optimálne objednávanie plynu v prípade, že máte vlastnú kotolňu. Energetik Vám pripraví rozúčtovanie energií na jednotlivé prevádzky, byty … Samozrejme neoddeliteľnou súčasťou je aj energetické poradenstvo v oblasti šetrenia financií na energiách a zhodnotenia vlastného majetku čo je spojené aj s technickým zhodnotením budov a domov.

Technická sféra – havarijná služba, dispečing :

 • technické poradenstvo – zhodnotenie majetku – opravy, servis a investície
 • energetické poradenstvo a energetická koncepcia Vášho domu
 • investičné poradenstvo
 • zabezpečenie údržbu, opravy a servis ( plynoinštalácia, elektroinštalácia, vodoinštalácia, kúrenárske práce, zámočnícke práce, maliarske práce, stolárske práce, servis kotlov … )
 • kontrola dodávateľských zmlúv na opravy, údržbu a investície
 • poradenstvo v oblasti investícií do budov – kúrenie, zateplenie, využívanie iných zdrojov energií …
 • poradenstvo v oblasti zhodnotenia tepelného- hospodárstva, zhodnotenia budov
 • operatívny zásahový dispečing v oblasti správy tepelného hospodárstva
 • operatívny zásahový dispečing v oblasti opráv, údržby a servisu
 • zabezpečujeme kompletnú realizáciu a opravy, servis tepelno-technických
 • zariadení, vyregulovanie systémov ÚK, TÚV …
 • spracovanie návrhu investícií do budov a domov od projektu až k realizácii
 • zabezpečujeme požiarnu ochranu
 • zabezpečujeme deratizáciu a dezinfekciu
 • zabezpečujeme odborné prehliadky – revízie – tlak, plyn, elektrika,
 • bleskozvody, hasiace prístroje …
 • návrh kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta na zhodnotenie budov a domov

Vášmu obytnému domu bude pridelený správca – zodpovedná osoba, ktorá bude vykonávať obhliadku raz týždenne, alebo v prípade akútnej potreby zásahu na základe komunikácie telefonickej, mailovej alebo na základe objednávky. V prípade poradenstva je Vám naša spoločnosť pripravená spracovať návrhy, pripomienkovať návrhy, zmluvy a projekty.

Zabezpečujeme nepretržitú havarijnú službu počas celých 24 hodín !

Prevádzková sféra:

 • prevádzku kotolní zabezpečujeme vlastnými personálnymi zdrojmi a dispečingovým systémom zásahov
 • sledovanie a kontrola meračov vody, elektriny a pod.
 • upratovanie objektu
 • poistenie domu so zvýhodnenými podmienkami
 • uzatváranie zmlúv so správcami energetických sietí a ich kontrola
 • odpočty energií
 • havarijná služba
 • komunikácia s vlastníkmi alebo ich zástupcami, komunikácia s nájomníkmi

Naša spoločnosť pracuje na špičkovom softwarovom systéme spoločnosti IFOSOFT, ktorý nám zabezpečuje prehľadne evidenciu platieb, evidenciu rozúčtovania energií, odpočty meračov, vyúčtovanie, analytické vedenie budov a jednotlivých nájomcov, pohľadávky, preplatky, spotreby energií – kontá … Naša spoločnosť Vám vie spracovať všetko prehľadne a zrozumiteľne pre Vaše pohodlie a čas.

Právna sféra:

Všetky úkony spojené s vymáhaním nedoplatkov, ako upomienky, pokusy o zmier, podania návrhu na platobný rozkaz po dohode s vlastníkmi bytov sú zahrnuté v odmene za správu. Okrem priamych súdnych poplatkov. Zabezpečíme Vám aj kontrolu dodávateľských zmlúv na energie, opravy, revízie. Vieme Vám poradiť aj v oblasti uzatváranie nájomných zmlúv.

V prípade neexistujúceho SVB sme ochotní poradiť a následne po dohode vyriešiť všetko za Vás. V prípade záujmu nás kontaktujte a my si s Vami veľmi radi dohodneme osobné stretnutie, kde si môžeme vysvetliť konkrétnu problematiku a veríme, že nájdeme spoločné riešenie.

Špeciálna ponuka:

PONÚKAME všetky opravy na plynoinštalácii, vodoinštalácii, elektroinštalácii, na tepelno-technických zariadeniach vo Vašich obytných domoch a na Vašich SVB.

PONÚKAME okamžité riešenie havarijných situácií na Vašom dome, respektíve na SVB – plynoinštalácia, vodoinštalácia, elektroinštalácia … 24 hodinový dispečing.

PONÚKAME montáž a inštaláciu meračov tepla pre zefektívnenie riadneho merania spotrieb ÚK v jednotlivých bytoch, prenajatých priestoroch

Cena :

Všetky ceny a výkony subdodávateľských prác sú najskôr prekonzultované s vlastníkmi bytov, budov teda ich poverenými zástupcami.

CENA ZA SPRÁVU BUDOV A BYTOV S VAMI RADI PREKONZULTUJEME A NAVRHNEME VÁM NAJLEPŠIE RIEŠENIA.

PONUKA  SLUŽIEB SPRÁVA BUDOV, DOMOV, SVB, BYTOV, POLYFUNKĆNÝCH DOMOV …

Ekonomická sféra:

Správa bytov a nebytových priestorov, budov, polyfunkčných budov, garáží …

Spracovanie rozúčtovania nákladov na budovy, byty, garáže …

Rozdelenie a rozúčtovanie nákladov na vlastníkov, nájomníkov

Evidencia platieb, zálohových platieb

Vyúčtovanie zálohových platieb na ÚK, TÚV, SÚV, elektriku, výťahy, bežnú

údržbu, odborné prehliadky, nájomné, správu, FO …

Spracovanie vyúčtovania na meračoch tepla ÚK

Spracovanie analytického vedenia účtovníctva pre jednotlivé budovy, domy, byty

Spracovanie daňového priznania pre Vaše SVB, obytný dom

Vedenie a kontrola platieb jednotlivých bytov, nájomníkov

Vedenie samostatného analytického účtu

Sledovanie faktúr a ich kontrola

Sledovanie všetkých platieb

Upomínanie neplatičov a vymáhanie pohľadávok

Komunikácia s nájomníkmi, s vlastníkmi + ich informovanosť

Príprava podkladov k rozpočtu mesta – bežné výdavky na energie, opravy

Vášmu domu, budove bude pridelená zodpovedná osoba, ktorá bude pre Vás aj kontaktnou osobou.  V odmene za výkon správy sú zahrnuté všetky  administratívne úkony. Vypracovanie ročného vyúčtovania je zahrnuté v cene za výkon správy, okrem vyúčtovania meračov tepla ( ich podrobný rozpis nájdete v prílohe tejto ponuky ). Každý mesiac Vám pripravíme analytický rozpis príjmov, výdavkov teda nákladov na jednotlivé budovy a domy, plus prehľad neplatičov a nárastu spotrieb energií …

Energetická sféra :

Kontrola a vedenie spotrieb energií v jednotlivých budovách a domoch

Odpočty vodomerov, elektromerov a plynomerov

Odpočty meračov tepla

Spracovanie a kontrola ceny tepla

Sledovanie faktúr za energie a ich kontrola

Energetické poradenstvo

Komunikácia s dodávateľmi energií + príprava dodávateľských zmlúv

Kontrola dodávateľských zmlúv na energie

Energetické poradenstvo a energetická koncepcia Vášho domu, budovy

Spracovanie hospodárskych rozborov po jednotlivých budovách a domoch

Vášmu domu, budove bude pridelený zodpovedný energetik, ktorý bude pripravovať podklady, kontrolovať dodávateľské zmluvy, bude viesť agendu v oblasti odpočtov energií, bude komunikovať s energetickými dodávateľmi, okrem toho bude pripravovať podklady – návrhy k šetreniam energií, tak aj finančných prostriedkov na nich vynaložených.  Energetik bude pripomienkovať zmluvy o dodávke tepla ÚK a TÚV, tak aj objednávať pre jednotlivé domy a budovy teplo a teplú úžitkovú vodu.  Energetik Vám zabezpečí optimálne objednávanie plynu v prípade, že máte vlastnú kotolňu. Energetik Vám pripraví rozúčtovanie energií na jednotlivé prevádzky, byty … Samozrejme neoddeliteľnou súčasťou je aj energetické poradenstvo v oblasti šetrenia financií na energiách a zhodnotenia vlastného  majetku čo je spojené aj s technickým zhodnotením budov a domov.

Technická sféra – havarijná služba, dispečing :

Technické poradenstvo – zhodnotenie majetku – opravy, servis a investície

Energetické poradenstvo a energetická koncepcia Vášho domu

Investičné poradenstvo

Zabezpečenie údržbu, opravy a servis ( plynoinštalácia, elektroinštalácia,

vodoinštalácia, kúrenárske práce, zámočnícke práce, maliarske práce, stolárske

práce, servis kotlov … )

Kontrola dodávateľských zmlúv na opravy, údržbu a investície

Poradenstvo v oblasti investícií do budov – kúrenie, zateplenie, využívanie iných

zdrojov energií …

Poradenstvo v oblasti zhodnotenia tepelného- hospodárstva, zhodnotenia budov

Operatívny zásahový dispečing v oblasti správy tepelného hospodárstva

Operatívny zásahový dispečing v oblasti opráv, údržby a servisu

Zabezpečujeme kompletnú realizáciu a opravy, servis tepelno-technických

zariadení, vyregulovanie systémov ÚK, TÚV …

Spracovanie návrhu investícií do budov a domov od projektu až k realizácii

Zabezpečujeme požiarnu ochranu

Zabezpečujeme deratizáciu a dezinfekciu

Zabezpečujeme odborné prehliadky – revízie – tlak, plyn, elektrika,

bleskozvody, hasiace prístroje …

Návrh kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta na zhodnotenie budov a domov

Vášmu obytnému domu bude pridelený správca – zodpovedná osoba, ktorá bude vykonávať obhliadku raz týždenne, alebo v prípade akútnej potreby zásahu na základe komunikácie telefonickej, mailovej alebo na základe objednávky. V prípade poradenstva je Vám naša spoločnosť pripravená spracovať návrhy, pripomienkovať návrhy, zmluvy a projekty.

Zabezpečujeme nepretržitú havarijnú službu počas celých 24 hodín !

Prevádzková sféra:

Prevádzku kotolní zabezpečujeme vlastnými personálnymi zdrojmi

a dispečingovým systémom zásahov

Sledovanie a kontrola meračov vody, elektriny a pod.

Upratovanie objektu

Poistenie domu so zvýhodnenými podmienkami

Uzatváranie zmlúv so správcami energetických sietí a ich kontrola

Odpočty energií

Havarijná služba

Komunikácia s vlastníkmi alebo ich zástupcami, komunikácia s nájomníkmi

Naša spoločnosť pracuje na špičkovom softwarovom systéme spoločnosti IFOSOFT, ktorý nám zabezpečuje prehľadne evidenciu platieb, evidenciu rozúčtovania energií, odpočty meračov, vyúčtovanie, analytické vedenie budov a jednotlivých nájomcov, pohľadávky, preplatky, spotreby energií – kontá … Naša spoločnosť Vám vie spracovať všetko prehľadne a zrozumiteľne pre Vaše pohodlie a čas.

právna sféra:

Všetky úkony spojené s vymáhaním nedoplatkov, ako upomienky, pokusy o zmier, podania návrhu na platobný rozkaz po dohode s vlastníkmi bytov sú zahrnuté v odmene za správu. Okrem priamych súdnych poplatkov. Zabezpečíme Vám aj kontrolu dodávateľských zmlúv na energie, opravy, revízie. Vieme Vám poradiť aj v oblasti uzatváranie nájomných zmlúv.

V prípade neexistujúceho SVB sme ochotní poradiť a následne po dohode vyriešiť všetko za Vás.

V prípade záujmu nás kontaktujte a my si s Vami veľmi radi dohodneme osobné stretnutie, kde

si   môžeme vysvetliť konkrétnu problematiku a veríme, že nájdeme spoločné riešenie.

Špeciálna ponuka:

-PONÚKAME všetky opravy na plynoinštalácii, vodoinštalácii, elektroinštalácii, na tepelno-technických zariadeniach vo Vašich obytných domoch a na Vašich SVB.

-PONÚKAME okamžité riešenie havarijných situácií na Vašom dome, respektíve na SVB – plynoinštalácia, vodoinštalácia, elektroinštalácia … 24 hodinový dispečing.

-PONÚKAME montáž a inštaláciu meračov tepla pre zefektívnenie riadneho merania spotrieb ÚK v jednotlivých bytoch, prenajatých priestoroch

CENA :

Všetky ceny  a výkony subdodávateľských prác sú najskôr prekonzultované s vlastníkmi bytov, budov teda ich poverenými zástupcami.

CENA ZA SPRÁVU BUDOV A  BYTOV S  VAMI RADI PREKONZULTUJEME A NAVRHNEME VÁM NAJLEPŠIE RIEŠENIA.