Vyregulovanie systémov ústredného kúrenia

V rámci znižovania energetickej náročnosti a spotreby tepla obyvateľov mies, obcí ako aj polyfunkčných budov, skôl. Skôlok a nákupných centier , ktorí sú našimi zákazníkmi, ponúkame služby spojené s hydraulickým vyregulovaním vykurovacích systémov a termostatizáciou objektu.

Služby zahŕňajú zmapovanie objektu, spracovanie projektovej dokumentácie, montáž regulačných armatúr rozvodov vrátane termostatických ventilov na radiátorové telesá a montáž elektronických alebo odparovacích pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

V súčasnosti je hydraulické vyregulovanie považované za jednu z najdôležitejších podmienok spoľahlivej a hospodárnej prevádzky vykurovacích systémov. Hlavným cieľom hydraulického vyregulovania je zabezpečiť v každom úseku vykurovacieho systému požadované prevádzkové parametre. Medzi najdôležitejšie parametre možno zaradiť hlavne správny prietok a teplotu pracovnej látky (vody).

Vo svojom byte sa stretávate s koncovým prvkom vyregulovania – s termostatickým ventilom. Ventily s termostatickou hlavicou automaticky regulujú teplotu v miestnosti a zabraňujú prebytočnému prekurovaniu regulovaním prítoku vody. Prostredníctvom teplotného snímača reguluje radiátorový ventil automaticky prietok vykurovanej vody, napríklad v dobe priameho slnečného žiarenia do okien, alebo iných zdrojov tepla (kuchynské spotrebiče, televízor a pod.)

Termostatický ventil pozostáva zo samotného ventilu a termostatickej hlavice. Termostatické hlavice automaticky udržujú zvolenú teplotu. Teplota v každej miestnosti je spoľahlivo kontrolovaná, bez potreby externého zdroja energie, presne podľa požiadaviek. Ak sa teplota vzduchu zvýši, snímací element vo vnútri termostatickej hlavice sa rozpína a prívod vody do radiátora sa priškrtí. Ak teplota vzduchu klesne, snímací element sa stlačí a následne otvorí termostatický ventil.

Hydraulickým vyregulovaním sústavy a termostatizáciou objektu je možné nielen výrazne ovplyvniť spotrebu tepla (inštaláciou ventilu na vykurovacie telesá je možné ušetriť až 20 % energie v závislosti na tepelno-technických vlastnostiach objektu, vykurovacej sústavy a režimu vykurovania), ale hlavne skvalitniť rozdelenie tepla dodaného do objektu medzi jednotlivé byty a izby. Odstráni sa problém prehrievaných a nedokurovaných bytov a izieb.

Po hydraulickom vyregulovaní a termostatizácií objektu doporučujeme montáž pomerových meračov tepla, ktoré zabezpečia objektívnejšie rozloženie nákladov medzi jednotlivých vlastníkov bytov. Rozúčtovanie realizované podľa pomerových meračov tepla zohľadní konkrétne spotreby tepla v jednotlivých bytoch a umožní stanoviť výšku nákladov za dodané teplo rozdielne medzi vlastníkov, podľa ich skutočných spotrieb tepla.

Pomerový merač tepla je prístroj na registráciu časovej integrácie priebehu teploty a indikovanie pomerného množstva tepla odovzdávaného vykurovacími telesami v miestnosti u konečného spotrebiteľa, na ktorých sú namontované pomerové merače tepla alebo ich snímače.

Po ukončení montáže sú všetky regulačné prvky nastavené na projektované hodnoty. Akékoľvek nekvalifikované zásahy do prednastavenia jednotlivých armatúr môžu mať vplyv na kvalitu vykurovania v bytoch alebo jednotlivých častiach domu.